مشوِرَپ

چه زمانی برای داشتن  رابطه زناشویی بعد زایمان خوب است؟

باید صبر کنید تا خونریزی بعد از زایمان متوقف شود، که حدود سه تا چهار هفته پس از تولد نوزاد است .

خروج از نسخه موبایل