مشوِرَپ

روش­‌های جدید تشخیص کرونا چیست؟

آزمایشات ترکیبی، نمونه گیری در منزل و آزمایش بزاق از روش های جدید تشخصی کرونا می‌باشد.

خروج از نسخه موبایل