مشوِرَپ

آیا ممکن است آزمایش خون، بارداری را نشان ندهد؟

در صورتی که زنی زودتر از موعد و پیش از ترشح هورمون hCG به خون اقدام به انجام آزمایش کند، ممکن است بارداری شناسایی نشده و نتیجه آن منفی کاذب شود.

خروج از نسخه موبایل